OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se jak ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.lingea.cz, www.preklady.cz, www.preklady-korektury.sk, www.lingea-translations.com, slovniky.lingea.cz, www.happyhoppy.cz, www.inspiracenacesty.cz, případně dalších našich dceřiných webů, tak ochrany osobních údajů poskytnutých nám přímo klienty i zájemci o naše služby a produkty.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit vás (subjekty údajů) s vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno. Vážíme si důvěry, se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto postupujeme při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobujeme i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je známé pod zkratkou GDPR.

II. Správce osobních údajů – kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Provozovatelem výše uvedených webových stránek, případně dalších dceřiných stránek je:

Lingea s.r.o., IČ: 25347659, se sídlem Nálepkova 131, 637 00 Brno

(dále jen „Správce“)

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod značkou C 27662

korespondenční adresa: Lingea s.r.o, Vackova 9, 612 00 Brno

kontaktní e-mail: gdpr@lingea.cz

kontaktní telefon: +420 541 233 160

III. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

Zpracováváme především údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, uvedením údajů do zřízeného uživatelského účtu na některém z našich webů (e-shop, registrace, poptávka překladu apod.), poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (SMS zprávy, zprávy v aplikacích typu messenger apod.).

Pokud je to nezbytné, zpracováváme i údaje z veřejných rejstříků (pro uvedení či kontrolu vašich identifikačních údajů do smluv).

Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zaznamená se IP adresa, pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o vámi navštívených stránkách. Na našich webových stránkách používáme službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musíme mít váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s vaším souhlasem.

Údaje nám poskytujete zásadně dobrovolně, jen v některých případech bychom vám bez poskytnutí údajů nebyli schopni dodat objednané zboží (např. pokud jej máme zasílat na konkrétní adresu a tu byste neuvedli) anebo poskytnout službu (např. pro poptávku na překlad textu jsou určité vstupní údaje nezbytné), na to vás vždy předem upozorníme. Povinně nám údaje poskytujete pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.

Osobní údaje spadají do kategorie „běžných osobních údajů“. Zpracováváme tyto údaje:

Jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla jsou nutné pouze pokud objednáváte jako firma) telefonní číslo, e-mail, IP adresa, cookies, informace o objednaném zboží a službách, jaké jsme vám poskytli. Zvláštní kategorii údajů, tj. „citlivé údaje“, nezjišťujeme, neukládáme ani nijak nezpracováváme.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a co nás k tomu opravňuje?

1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a dodat vám zboží, které jste si objednali v našem e-shopu anebo mohli poskytnout objednanou službu a vést s vámi s tím související komunikaci, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, IČ, DIČ (tyto identifikační čísla jsou nutné, pokud objednáváte jako firma).

Právním titulem (zákonným důvodem) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností je zejména dodání zboží, zaslání vyhotovených překladů, podkladů pro instalaci zakoupeného softwaru, technickou podporu apod. Přitom nemusí jít jen o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky. Za účelem plnění smlouvy běžné osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracováváme údaje uvedené na fakturách, tj. jméno, příjmení, adresu, popř. IČ, DIČ a informace o zakoupeném zboží nebo službě. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informujeme o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracováváme:

  • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace týkající se objednávek, uzavírání smluv a plnění smluv.
  • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení zpravidla zpracováváme tyto osobní údaje našich klientů: jméno, příjmení, e-mail. V případě písemné podoby navíc: adresa. V případě telefonického kontaktu: telefonní číslo. V případě jiných komunikačních prostředků (Skype, chat apod.) příslušný kontaktní údaj. Zasílání obchodních sdělení na váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu. Pokud bychom pro zaslání naší nabídky nebo informací o novinkách použili klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger apod., i zde budeme respektovat, pokud nám dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
  • Abychom vám mohli nabízet produkty a služby na míru a zasílat vám jen takové nabídky a informace, které vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro vás naopak přínosné, máme naši databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů nebo segmentů. Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění našich smluvních povinností, část je použita pro běžný přímý marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bychom jej prováděli pouze na základě vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu k marketingovým účelům

Pokud nám udělíte svůj souhlas, budeme zpracovávat vaše osobní údaje k zasílání nabídky našich služeb a produktů. Váš souhlas ovšem budeme k tomuto zpracování potřebovat pouze v případě, že nejste naším zákazníkem nebo klientem.

Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz body 1 až 3 výše), můžeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť, softwarových aplikací a přepravce zboží. Se zpracovateli uzavíráme písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní námi používaní globální poskytovatelé technologií, se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázání plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně námi spravovaných.

Osobní údaje mohou být zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

VI. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

1. Právo na přístup k osobním údajů

Jde o právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

2. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

4. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

5. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

6. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

VII. Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u nás, můžete nás kontaktovat na e-mailu gdpr@lingea.cz nebo zaslat písemný požadavek na naši korespondenční adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu. Můžete také přímo uplatnit svoje práva, o kterých píšeme v článku VI. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a vaši totožnost si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránce lingea.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Toto znění je účinné od 10.05.2018.

×